Lublin: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Numer ogłoszenia: 186561 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie , ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 4456603, 4456073, faks 081 4456730.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - znak sprawy - 20151215 /01/ ZP . Zakres ubezpieczenia obejmuje: Zadanie I.: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z prowadzoną działalnością; Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - all risk; Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych Zadanie II.: Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego; Ubezpieczenie Auto Casco pojazdu komunikacyjnego ; Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu komunikacyjnego; Zadanie III: Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, Zadanie IV: Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego - ciągników rolniczych i przyczep , Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego - ciągników rolniczych , Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów pojazdu komunikacyjnego - ciągników rolniczych opisanych szczegółowo w załączniku nr 1a do SIWZ..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony druk Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z załącznikami (wzory dokumentów, tj. Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń Zamawiający zamieścił na stronie internetowej), 2. Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku podpisania oferty przez inną osobę-y niż wymienione w odpisie z właściwego rejestru. 3. Dokument ustanawiający Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 8.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do złożonego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki wykonawca spełnia, Zamawiający dokona oceny kryteriów - zdolność ekonomiczna i finansowa i stworzy ranking wykonawców na podstawie wysokości kapitałów własnych wykonawców. Zamawiający, spośród wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, zaprosi do składania ofert 8 wykonawców, z zastrzeżeniem poniższych wyjątków. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie równa lub mniejsza niż 8, zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 8, zamawiający zaprosi do składania ofert 8 wykonawców, którzy posiadają najwyższe kapitały własne. Dla wykonawców działających wspólnie za kapitały własne na potrzeby niniejszego zamówienia przyjmuje się sumę kapitałów własnych wykonawców. Jeżeli nie będzie można wytypować 8 wykonawców, którzy posiadają najwyższe kapitały własne, ze względu na to, że dwóch lub więcej wykonawców posiada kapitały własne w identycznej wysokości, zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wszystkich tych wykonawców i wówczas liczba wykonawców zaproszonych do składania ofert może wynieść odpowiednio 9 lub więcej. Umowy ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania zostaną zawarte i wykonane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Lewczuk Sp. z o.o

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zwiększenia świadczeń dodatkowych Wykonawcy bez zmiany wynagrodzenia przewidzianego w umowie, 2) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy bez zmiany zakresu przedmiotu umowy, 3) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - stosownie do tych zmian. 4) zmian wartości majątku przyjętego do ubezpieczenia i wyszczególnionego w opisie przedmiotu zamówienia, wynikających ze zwiększenia lub zwiększenia stanu poszczególnych składników majątku w trakcie realizacji zamówienia; zmiany te mogą spowodować zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany wynagrodzenia będą obliczane na zasadach określonych w SIWZ i umowie. 5) Zmiana w KRS lub we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w trakcie realizacji zamówienia 6) Zmiana kont bankowych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja zostanie przekazana nieodpłatnie wraz z zaproszeniem do składania ofert po kwalifikacji złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2015 godzina 11:30, miejsce: Lewczuk Sp. z o.o., ul. Brzoskwiniowa 1, 20-142 Lublin, praca w godz. 9:00 -16:00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) wniosek musi być przygotowany w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką; 2) musi być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy; 3) do wniosku dołączone muszą być dokumenty i oświadczenia, wymienione w ogłoszeniu; 4) zaleca się by strony wniosku były ponumerowane i złączone w sposób trwały; 5) całość umieszczona w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem : Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na usługę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ul. Akademicka 13 ( znak sprawy: 20151215/01/ZP ). Nie otwierać przed 29./12/2015 r. godz. 11:45. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składany przez Wykonawcę powinien zawierać: pełną nazwę, adres oraz numer telefonu i faksu Wykonawcy, adres Zamawiającego, tryb i tytuł postępowania, spis załączników (spis dokumentów składanych z wnioskiem), datę i podpis Wykonawcy. Wniosek powinien być sporządzony w jednym egzemplarzu oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione. Umocowanie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców musi być załączone do wniosku. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, zawiadomień oraz informacji: pisemnie na w/w adres, faksem na numer 81-747-56-99. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu i potwierdziły fakt jego otrzymania drogą faksową. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną.. Zamawiający, działając na podstawie art. 15 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, powierzył przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia brokerowi ubezpieczeniowemu, zwanego Pełnomocnikiem Zamawiającego, uczestniczącym w przygotowaniu procedury przetargowej, prowadzącym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pośredniczącym przy zawieraniu umowy ubezpieczenia w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Pełnomocnikiem Zamawiającego jest BROKER UBEZPIECZENIOWY Lewczuk Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Brzoskwiniowa 1, REGON 430849018, NIP 946-19-57-723, KRS 0000206033, tel. (81) 743 39 88, tel. kom. 507 146 194.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z prowadzoną działalnością; Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - all risk, Ubezpieczenie elektroniki od szkód materialnych.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego; Ubezpieczenie Auto Casco pojazdu komunikacyjnego ; Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu komunikacyjnego.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego - ciągników rolniczych , Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego - ciągników rolniczych , Ubezpieczeni